Team Stats

Goal 1: Jonathan R (assist Luis Olivares)

Goal 2: Luis Olivares (assist Mario Villa)

Goal 3: Luis Olivares (assist Mario Villa)

Goal 4: Brandon H

Goal 5: Joaquin S (assist Chandler Durkin)

Goal 6: Brandon H (Luis Olivares)