Photo Gallery

1 2
 • JV/Varsity Team

  JV/Varsity Team

 • Frosh/Soph Team

  Frosh/Soph Team

 • The girls showing off their awards from the Maine West Invite (12/28/16)
(Brahmi Shah, Giselle Mendoza, Riya Patel, Kayla Villahermosa, Denise Aziz, Jessica Espinoza, Elizabeth Urban, Tiffany Russotto, Yaneysa Rodriguez, Una Coralic, Afroditi Baltsas)

  The girls showing off their awards from the Maine West Invite (12/28/16) (Brahmi Shah, Giselle Mendoza, Riya Patel, Kayla Villahermosa, Denise Aziz, Jessica Espinoza, Elizabeth Urban, Tiffany Russotto, Yaneysa Rodriguez, Una Coralic, Afroditi Baltsas)

 • 2nd Place Varsity Team Overall at Maine West Invite
(Tiffany Russotto, Elizabeth Urban, Giselle Mendoza, Afroditi Baltsas, Una Coralic)

  2nd Place Varsity Team Overall at Maine West Invite (Tiffany Russotto, Elizabeth Urban, Giselle Mendoza, Afroditi Baltsas, Una Coralic)

 • 1st Place Overall, Varsity Floor Exercise at Maine West Invite
(Una Coralic, Tiffany Russotto, Afroditi Baltsas)

  1st Place Overall, Varsity Floor Exercise at Maine West Invite (Una Coralic, Tiffany Russotto, Afroditi Baltsas)

 • 1st Place Overall, Varsity Vault at Maine West Invite
(Giselle Mendoza, Afroditi Baltsas, Tiffany Russotto)

  1st Place Overall, Varsity Vault at Maine West Invite (Giselle Mendoza, Afroditi Baltsas, Tiffany Russotto)

 • Afroditi Baltsas - 1st Place, Varsity All-Around at Maine West Invite

  Afroditi Baltsas - 1st Place, Varsity All-Around at Maine West Invite

 • Afroditi Baltsas - 1st Place,
Una Coralic - 4th Place,
Tiffany Russotto - 8th Place,
Varsity Floor Exercise at Maine West Invite

  Afroditi Baltsas - 1st Place, Una Coralic - 4th Place, Tiffany Russotto - 8th Place, Varsity Floor Exercise at Maine West Invite

 • Afroditi Baltsas - 1st Place, Varsity Balance Beam at Maine West Invite

  Afroditi Baltsas - 1st Place, Varsity Balance Beam at Maine West Invite

 • Afroditi Balltsas - 6th Place,
Giselle Mendoza - 9th Place,
Elizabeth Urban - 10th Place,
Varsity Uneven Bars at Maine West Invite

  Afroditi Balltsas - 6th Place, Giselle Mendoza - 9th Place, Elizabeth Urban - 10th Place, Varsity Uneven Bars at Maine West Invite

 • Afroditi Baltsas - 1st Place,
Giselle Mendoza - 4th Place,
Tiffany Russotto - 9th Place,
Varisty Vault at Maine West Invite

  Afroditi Baltsas - 1st Place, Giselle Mendoza - 4th Place, Tiffany Russotto - 9th Place, Varisty Vault at Maine West Invite

 • Yaneysa Rodriguez - 6th Place,
Jessica Espinoza - 7th Place,
JV Floor Exercise at Maine West Invite

  Yaneysa Rodriguez - 6th Place, Jessica Espinoza - 7th Place, JV Floor Exercise at Maine West Invite